کارت بازرگانی

در تاریخ یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

چگونگی صدور کارت بازرگانی :

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران با شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک یا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود. 

تبصره : کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون دریافت می نمایند.

شرایط دریافت کارت بازرگانی :

الف- اشخاص حقیقی ایرانی بایستی دارای شرایط زیر باشند :

1-   داشتن حداقل 21 سال تمام

2-   داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

3- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تائید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی

4-   داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری

5-   داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

6-   داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی

7-   نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی

8-   عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

9-   نداشتن محکومیت موثر کیفری

ب- اشخاص حقیقی غیرایرانی :

1-   داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر باستثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه

2-   داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

3-   عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

ج- اشخاص حقوقی (اعم از ا ینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند. ) :

1- مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکتها باید دارای پروانه کار و ا قامت معتبر بوده و عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت موثر کیفری باشند.

2- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی نمی باشند.

3- مدیران شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمانهای دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

4-   شرکتهای باید واجد شرایط زیر باشند.

* داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

* داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری)

* داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی

* عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

چگونگی تمدید کارت بازرگانی : دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط و گواهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت حقوقی باشد جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مراجعه می نماید.

10 - مدارک موردنیاز جهت صدور کا رت بازرگانی :

الف- اشخاص حقوقی :

1-   تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

2-   دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

3-   اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها

4-   دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکتهای با مسئولیت محدود)

5-   دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص / عام (برای شرکتهای سهامی)

6-   دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت

7-   دو برگ کپی اساسنامه شرکت

8-   اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل

9-   دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل و رؤیت اصل آن

10-   چهار قطعه عکس 4×6 مدیرعامل (جدید- تمام رخ و ساده)

11-   دو برگ کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن

12-   تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی

13-   اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت

14-   اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفتر اسناد رسمی

15-   دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ملک یا ارائه اجاره نامه محل کار

16-   دو برگ اصل و کپی فیش چهارصد و چهل هزار ریالی که به حساب جاری مربوطه واریز شده باشد.

تذکرات :

* کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

* در صورتی که مدیرعامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاً مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه کارت وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد.

* هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

ب- اشخاص حقیقی :

1-   تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

2-   تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی

3-   اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف)

4- اصل و کپی فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تائید تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند. )

5- اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)

6-   دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.

7-   اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها

8-   اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه

9-   چهارقطعه عکس 4×6 (جدید- تمام رخ و ساده)

10-   دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی 18 سال تمام) و رؤیت اصل آن

11-   دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن

12-   دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت یا ارائه اجازه نامه محل کار

13-   اصل و کپی فیش چهارصد و چهل هزار ریال که به حساب جاری مربوطه واریز شده باشد.

تذکرات :

*      عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای دولتی

*      حضور متقاضی در کلیه مراحل الزامی است.

*      هر شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک کارت نمی تواند داشته باشد.
    کلمات کلیدی:  
  • بازرگانی، خارجی، واردات، صادرات، کارت، سفارشات